การรับสมัครนักเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


คุณสมบัติทั่วไป

          1. หลังจากโรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียน นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนจะต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

          2. การติดต่อรับใบสมัคร  ปพ.08 ตามวันเวลาที่กำหนด ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านแก้วเมธี (ในวันและเวลาราชการ)

          3. สามารถยื่นใบสมัคร ในวันที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 08.3016.30 น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านแก้วเมธี (ในวันและเวลาราชการ)      

          4.  ผู้ปกครองต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครด้วยตัวบรรจงให้ครบทุกรายการและนำมายื่น

              พร้อมแนบหลักฐาน ในวันรับสมัคร  ณ  ห้องธุรการโรงเรียนบ้านแก้วเมธี 

หลักฐานการสมัคร

          1.  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  2  แผ่น  (ติดที่ใบสมัคร  2  ชุด)                

          2.  สำเนาสูติบัตรนักเรียน  จำนวน  2  ชุด

          3.  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จำนวน  2  ชุด  

          4.  สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา  จำนวน  2  ชุด  

          5.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา  จำนวน  2  ชุด 

          6.  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล ของนักเรียน  บิดาและมารดา ( ถ้ามี ) จำนวน  2  ชุด

          7.  สำเนาการตรวจหมู่เลือดของนักเรียน  จำนวน  2  ชุด

          8.  สำเนาบันทึกการได้รับวัคซีน  จำนวน  2  ชุด

               *  ให้ผู้ปกครองลงนามรับรอง เอกสารสำเนาทุกฉบับ

               *  ถ้าขาดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งโรงเรียนจะไม่พิจารณารับสมัคร 


Comments