นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

                                                                      โรงเรียนบ้านแก้วเมธี จัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนมีคุณธรรม 

                                                            จริยธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำ ICT และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                                                            มาใช้จัดการเรียนรู้ ครูมืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วม

พันธกิจ

                                                                      ๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

                                                            ๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา

                                                            ๓. จัดภูมิทัศน์ในสถานศึกษา ให้มีสภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

                                                            ๔. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                            ๕. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

                                                            ๖. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและท้องถิ่น


Comments