ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านแก้วเมธี

เดิมบ้านแก้วเมธีไม่มีโรงเรียนประจำหมู่บ้าน เด็กในหมู่บ้านไปเรียนโรงเรียนบ้านนาด้วงเนื่องจากบ้านแก้วเมธีตั้งอยู่บนเนินเขาและมีแม่น้ำขวางกั้นระหว่างหมู่บ้านแก้วเมธีกับบ้านนาด้วงการเดินทางไปโรงเรียน  ลำบากมากโดยเฉพาะหน้าฝน นายกอง เพ็งธรรม ผู้ใหญ่บ้าน ได้เสนอขอตั้งโรงเรียนขึ้นในเนื้อที่25 ไร่เศษ ทางอำเภอ ได้เสนอเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนประชาบาลไปจังหวัด และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนได้  ผู้ใหญ่บ้านพร้อมชาวบ้านได้ปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง โดยให้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านแก้วเมธี ตามหนังสือ ที่ ลย.30/146 ลงวันที่ 20 มกราคม 2520 และเปิดทำการสอนตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2521 มีนักเรียนทั้งหมด 113 คน ครู 5 คน มีนายเสงี่ยม ดวงศรี เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – .4 .. 2522 ทางราชการ  ได้ปลูกสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ส้วม 2 หลัง โครงการ อ...             ให้ปูนซีเมนต์ 26 ถุง เพื่อสร้างถังน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 1 ถัง โดยคณะครูชาวบ้านช่วยกันสร้างในปี พ.. 2524 ได้เปิดสอนโรงเรียนสาขาขึ้นที่บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – .4 ส่วน ป.5 – .6 ให้มาเรียนที่โรงเรียนแม่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2523 เวลา 17.00 . พายุพัดอาคารเรียนชั่วคราวพังใช้การไม่ได้   คณะครู ชาวบ้านร่วมกันปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวโดยใช้ไม้จริงขนาด 6/18 . วันที่ 9 มีนาคม 2525 ได้รับมอบโรงฝึกงาน 1 หลัง วันที่ 25 สิงหาคม 2525 ได้รับมอบถังน้ำฝนแบบฝ. 33 จำนวน 3 ถัง จากสาธารณสุข วันที่ 25 ตุลาคม 2525 ได้รับมอบอาคารเรียน สปช.102 ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง วันที่ 9 เมษายน 2525 ได้รับมอบบ้านพักครู 1 หลัง วันที่ 25 เมษายน 2529 ได้รับมอบเรือนเพาะชำ 1 หลัง   วันที่ 25 เมษายน 2533 ได้รับมอบถังซีเมนต์ จาก รพช.วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2533 ได้รับมอบอาคารอเนกประสงค์ สปช. 202/26 จำนวน 1 หลัง วันที่ 10 ตุลาคม 2538 คณะครูนักการฯปลูกสร้างโรงรถ วันที่ 16 พฤษภาคม 2539 ได้ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่เข้าสู่โรงเรียนจากสุขาภิบาลนาด้วง วันที่ 9 มิถุนายน 2539 คณะครู ชาวบ้าน ปรับปรุงอาคารชั่วคราวให้ใช้เป็นห้องอาหาร  - โรงอาหาร ปี 2550 ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านแก้วเมธี ชาวบ้านและชมรมสกุตเตอร์ จังหวัดขอนแก่นโดยการนำของนายศรวุฒิ วรรณทองสุข บริจาคร่วมสร้างห้องสมุดรวมใจเฉลิมพระเกียรติ ปี 2553  Mr.Matin และนางดวงใจ Stephens บริจาค 50,000 บาทและชาวบ้านร่วมสร้างอาคารซึ่งเหมาะที่จะใช้เป็นห้องสมุดจึงได้ย้ายห้องสมุดมาอยู่ในอาคารหลังนี้ ส่วนห้องสมุดหลังเดิมใช้เป็นห้องประชุมของโรงเรียน และในปีเดียวกันโรงเรียนได้ใช้งบในโครงการปรับปรุงซ่อมอาคารสถานที่และผู้ปกครองนักเรียนร่วมบริจาคสร้างห้องน้ำอนุบาลจำนวน 2 ห้องต่อจากอาคาร สปช.102/26  วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ได้รับมอบโรงกรองน้ำจากโครงการอีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต และสนามเด็กเล่น


หน้าเว็บย่อย (1): สื่อการเรียนการสอน
Comments